Home    News and Promotions    Promotion    ติดฟิล์มบ้านและอาคาร Xtra-Cole วันนี้ รับฟรีความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านมูลค่า 10,000 บาท*

ติดฟิล์มบ้านและอาคาร Xtra-Cole วันนี้ รับฟรีความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านมูลค่า 10,000 บาท*

  16 June 2021
SHARE
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย
  1. จำกัดซื้อได้ 1ฉบับต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
  2. สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นคอนกรีตล้วน
  3. ทรัพย์สินที่ไม่รับพิจารณา ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับ เอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์หลักประกัน หนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม แบบความเสียหายส่วนแรก

หมายเหตุ
  1. เฉพาะการติดตั้งฟิล์มบ้านและอาคาร Xtra-Cole มูลค่า 10,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 31 ตุลาคม2564 เท่านั้น
  2. เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้กำหนด
  3. บริษัทจะดำเนินการส่งเอกสารขอรับการคุ้มครองให้บริษัทผู้รับประกันภายในเวลา 3 วันนับจากวันติดตั้งฟิล์มเสร็จ
  4. บริษัทผู้รับประกันภัยจะจัดส่งกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โทร 1309

Xtra-Cole FB / call center 02-422-2727