ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากแสงแดด

Rejects solar energy
up to 78%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ช่วยลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์

Reduces heat from
spotlight
up to 99%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดแสงส่องผ่าน
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดแสงส่องผ่าน

Reduces visible light
transmitted up to 95%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole สะท้อนแสง
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole สะท้อนแสง

Reflects visible light
up to 43%

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี

Almost 100%
UUV Rejected

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ลดรังสียูวี

Allows all digital GPS
and Easy Pass signals to pass through

WHY
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ฟิล์มเซรามิคกันความร้อนคุณภาพระดับเอ็กซ์ตร้า
ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Xtra-Cole ฟิล์มเซรามิคกันความร้อนคุณภาพระดับเอ็กซ์ตร้า
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
Here's a nano grade ceramic film from USA with auto cooling effect. The film is uniquely special with 3 attributes:
Dark… on the outside, bright on the inside.   
Pass… through all the digital signal transponders.   
Clear… with double clear-cut vision.
เThe smooth film texture is smoothly crafted from ‘Super Nano Ceramic’ which melted into the nano level under intense heat of 1000 °C (up to 7 years of durability makes it superior than any general ceramic film coated with ceramic flakes that stay for only 2 – 3 years)
Model Colour Solar Energy Rejection Visible Light Transmission Visible Light Reflection UV Rejected
XC4OCMPSHC Natural Colour 65% 35% 6% 99%
XC20CMPSHC Natural Colour 70% 22% 7% 99%
XC15CMPSHC Natural Colour 72% 15% 5% 99%
XCO5CMPSHC Natural Colour 76% 5% 5% 99%
XC4OCMPSHC
Colour Natural Colour
Solar Energy Rejection 65%
Visible Light Transmission 35%
Visible Light Reflection 6%
UV Rejected 99%
XC20CMPSHC
Colour Natural Colour
Solar Energy Rejection 70%
Visible Light Transmission 22%
Visible Light Reflection 7%
UV Rejected 99%
XC15CMPSHC
Colour Natural Colour
Solar Energy Rejection 72%
Visible Light Transmission 15%
Visible Light Reflection 5%
UV Rejected 99%
XCO5CMPSHC
Colour Natural Colour
Solar Energy Rejection 76%
Visible Light Transmission 5%
Visible Light Reflection 5%
UV Rejected 99%
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
ฟิล์มเซรามิก Xtra-Cole
Here’s a nano grade ceramic film from USA with auto cooling effect. The film is uniquely special
with 3 attributes:

Fast Cooling…
Nano - Air Ceramic molecule is packed in the film. The molecule helps to the advantage of air-ventilation, zero absorption of heat and speedy cooling of the car even when parking under the sun.   
Real Dark…
beautiful film texture with distinctively new design for modern lifestyle.   
Super Clear…
vision both at daytime and nighttime. The film is compatible for all digital signal transponders and has been praised as a health benefiting film for vehicle owners in seek of ceramic film superior than the normal ones generally available in Thailand’s market.
Model Solar Energy Rejection Spotlight Heat Reduction Visible Light Transmission Visible Light Reflection UV Rejected
Ceramic Air 35 64% 85% 32% 6% 99%
Ceramic Air 20 68% 86% 14% 5% 99%
Ceramic Air 15 69% 88% 12% 8% 99%
Ceramic Air 05 69% 88% 6% 5% 99%
Ceramic Air 35
Solar Energy Rejection 64%
Spotlight Heat Reduction 85%
Visible Light Transmission 32%
Visible Light Reflection 6%
UV Rejected 99%
Ceramic Air 20
Solar Energy Rejection 68%
Spotlight Heat Reduction 86%
Visible Light Transmission 14%
Visible Light Reflection 5%
UV Rejected 99%
Ceramic Air 15
Solar Energy Rejection 69%
Spotlight Heat Reduction 88%
Visible Light Transmission 12%
Visible Light Reflection 8%
UV Rejected 99%
Ceramic Air 05
Solar Energy Rejection 69%
Spotlight Heat Reduction 88%
Visible Light Transmission 6%
Visible Light Reflection 5%
UV Rejected 99%